*This role will require you to be commutable to Stockholm for 1-2 days a week as well as speak English and Swedish fluently*

Järnvägen kommer att dominera korta och medeldistansresor runt om i världen. Det är snabbare, billigare, grönare och bekvämare än flygresor, och det minskar koldioxidutsläppen från bilresor. Med nuvarande klimatkrisen är det viktigare än någonsin att sätta detta transportsätt som förstava i allas sinnen. För varje reseföretag som har tåg som bokningsalternativ är det som att ha vegan eller vegetariskt val på menyn - det är ett måste! Problemet är att det inte har varit något modernt med järnvägens kundupplevelse online ... hittills. 

Vi är SilverRail, ett globalt teknikföretag som arbetar för att lösa detta problem genom att leverera den digitala infrastrukturen som öppnar järnvägen till världen! Vår teknik driver tåg- och resebyråer i Europa, USA och Australien/NZ på både privat- och företagsmarknader, vilket gör det enkelt för människor att välja järnväg och minska sina koldioxidutsläpp.  

Även om vi har funnits i mer än 10 år, och med våra team baserade globalt i London, Boston, Brisbane och Stockholm, anser vi oss fortfarande vara ett smidigt nystartat företag. Vi använder Scrum-ramverket för all vår mjukvaruutveckling, och vi tror på "fail-fast-fail-early" för att hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Vår smidighet och uppfriskande nya tillvägagångssätt innebär att vi redan har utvecklats till en kraft att räkna med på den europeiska marknaden, men vi har ambitioner om så mycket mer! Med en rad nya kunder som ansluter sig till oss, och med vår tillväxt på väg in i sin bästa tid, siktar vi på att bli den största aktören inom järnvägsteknikområdet.  

Rollen 

Som ‘Senior Systems Administrator’ kommer du att hantera alla slutanvändarnas klienter  som inkluderar primärt Windows men även Mac globalt, leverera hårdvaruuppdateringar, OS- och programvaruuppgraderingar samt löpande underhåll. Du felsöker och löser problem. Du kommer att använda din omfattande kunskap om system och samarbeta med kollegor för att identifiera ytterligare behov, utvärdera och implementera lösningar.  

Du kommer att ha stark Microsoft MDM-kunskap som Intune och kunna bli ägare till våra klient konfigurationer. Detta är en möjlighet att sätta din prägel för konfigurationsprofiler och automatiserade byggen.  

Microsoft 365 och Azure AD (Active Directory) används för att ge teamet en friktionsfri upplevelse, och vi letar efter någon som vill överträffa förväntningarna när det gäller användarupplevelse och teknisk tillfredsställelse. Erfarenhet/kvalifikationer för On-premies och Azure AD-konfiguration är högt ansedd.   

Microsoft Defender för Endpoint och Sophos Central används för Windows och MacOS. Vi letar efter någon som kan hoppa in och engagera sig i säkerhetspolicyer och ge en ny uppsättning ögon på en befintlig konfiguration.  

Stark problemlösningserfarenhet är avgörande. Vi förväntar oss inte att du ska veta alla svaren men att veta hur du hittar dem och implementerar den forskningen är ett måste. Skripterfarenhet skulle vara fördelaktigt - vi skulle gärna höra lite mer om skript du har skrivit samt skript-teknik du är bekant med och lika, vad du vill börja använda. Som en erfaren medlem i teamet förväntas du också spela en roll i att bidra till kunskapsbasartiklar och hjälpa till att utbilda juniorteammedlemmar.  

För den här rollen letar vi efter en lagspelare som kan stödja ett brett spektrum av interna användare i flera tidszoner och platser, så ett bra MS Teams/Zoom och e-post uppträdande är viktigt. Denna position är inom ett litet team, och vi letar efter en kollega med prestigelös inställning, fräscha nytänkande idéer och arbeta flexibelt. 

Viktiga ansvarsområden 

 • Stöd företagets IT-team (CIT) globalt. 
 • Hantera de dagliga aktiviteterna och projekten på företagets IT-avdelning. 
 • Hantera Windows klienter, on-boarding och off-boarding, e-post, antivirus och erfarenhet av applikationshantering på Windows . 
 • Felsöka och hjälpa användare med applikations- och hårdvaruproblem / problem. 
 • Hantera livscykeln för maskin- och programvarutillgångar från förvärv till avyttring. 
 • Som Microsoft Server/Azure-expert bidrar du till företagets projekt och initiativ. 
 • Hantera Microsoft 365 produkter, appar och tjänster och håll dig uppdaterad med de senaste uppdateringarna för att hjälpa och utbilda våra anställda att ta fram det nya. 
 • Stödja våra 2 svenska kontors nätverk. 
 • Säkerställ fysisk efterlevnad och säkerhetsefterlevnad för maskin- och programvarutillgångar och håll dig uppdaterad med nya standarder och versioner för att hålla en säker IT-miljö samt identifiera eventuella säkerhetsöverträdelser. 
 • Hantera och genomföra migrering och implementeringar av IT-system. 
 • Arbeta i samförstånd med Operations vid behov för att säkerställa korrekt drift och integration med interna system. 

Kompetens och färdigheter 

 • Kandidatexamen (eller högre) i CS eller motsvarande. 
 • Flytande svenska och konversera på engelska 
 • Kunskap om Active Directory, helst kunskap om migrera från on-premis AD till Azure AD/DS. 
 • God erfarenhet av att hantera äldre Active Directory och Azure AD, Microsoft 365, Nätverk, Antivirushantering – Windows Defender , MDM-lösningar (Mobile Device Management) – Intune. 
 • Lång erfarenhet av nivå 2/3 support. 
 • Gärna kunskap om Zero Trust och JAE 
 • Fördjupad erfarenhet av Windows-servrar. 
 • Följer branschstandard bästa praxis som balanseras mot att hitta nya och originella lösningar. 
 • Kan ge praktisk support och hjälpa till att leda felsökningsinsatser och åtgärder i tid. 
 • Tycker om att lära sig och anpassa sig snabbt. 
 • Förmåga att förstå och verka på både affärs- och teknisk nivå. 
 • Proaktivt engagerar och samarbetar med kollegor med respekt, förutsatt positiv avsikt och utan ledningens riktning (när och när det är lämpligt). 

 

Varför oss? 

 • Vi ligger väldigt centralt i Stockholm - från ditt skrivbord tar du dig till T-centralen eller Stockholm City på några minuter. 
 • Vi erbjuder en mängd karriärutvecklingsmöjligheter med utbildning som är individuell, fokuserad på att förbättra dina färdigheter och hjälpa dig att bli det proffs du vill vara. 
 • Vi har en kultur av samarbete, kunskapsdelning och grupputveckling på våra globala kontor. 
 • En unik möjlighet att arbeta för en teknisk start-up som revolutionerar vårt sätt att resa. 

 

Våra värderingar är enkla: Do Good genom att arbeta för en bättre morgondag;  Think Big Act Smart genom att vara nyfiken, anpassningsbar och driven; och kom ihåg att genom samarbete kommer vi alltid att vara starkare tillsammans. 

 

-----------------------------------------

 

Rail is set to dominate short and medium haul travel around the world. It’s faster, cheaper, greener, and more convenient than air travel, and it cuts down on the carbon emitting congestion of road travel. With the current climate crisis, it’s more important than ever to put this mode of transport at the forefront of people's minds. For every travel company having rail as a booking option is like having vegan choices on the menu – it’s a must! The trouble is, there’s been nothing modern about rail’s online customer experience… until now. 

We are SilverRail, a global tech company working to solve this problem by delivering the digital infrastructure that opens up rail to the world! Our technology is powering rail and travel agencies across Europe, USA and Australia/NZ in both leisure and corporate markets, making it easy for people to choose rail and cut their carbon emissions.  

Although we have been around for more than 10 years, and with our teams based globally in London, Boston, Brisbane and Stockholm, we still consider ourselves an agile start-up business. We are using the Scrum framework for all our software development, and we believe in ‘fail-fast-fail-early’ to find innovative solutions to complex problems. Our agility and refreshingly novel approaches mean we have already developed into a force to be reckoned with in the European market, but we have ambitions for so much more! With a raft of new clients joining us, and with our growth about to enter its prime, we aim to become the biggest player in the rail tech space. 

 

The Role 

As a Senior Systems Administrator, you will manage all IT end user assets which includes Windows systems and Mac, supplying hardware refreshes, OS and software upgrades, and ongoing maintenance. You will troubleshoot and resolve issues. You will use your extensive knowledge of systems and collaborate with colleagues to identify additional needs, assess, and implement solutions.  

You will have strong Microsoft MDM knowledge like Intune and JamF and be able to take ownership of our device configurations. This is an opportunity to make your mark with an open book for configuration profiles and automated builds.   

Microsoft 365 and Azure AD (Active Directory) are utilised to supply a seamless experience for the team, and we are looking for someone who wants to exceed expectations when it comes to user experience and technical satisfaction. Azure AD configuration experience/qualifications highly regarded.   

Microsoft Defender for Endpoint and Sophos Central are used for Windows and MacOS. We are looking for someone who can jump in and get involved with security policies and provide a new set of eyes on a pre-existing configuration.  

Strong problem-solving experience is essential. We don’t expect you to know all the answers but knowing how to find them and implement that research is a must. Scripting experience would be advantageous - we would love to hear a bit more about scripts you have written as well as scripting technologies you are familiar with and equally, what you would like to start using. As an experienced member of the team it is expected you will also play a role in contributing to knowledge base articles and helping to train junior team members.  

For this role we are looking for a team player who can support a wide range of internal users in multiple time zones and locations, so a great MS Teams/Zoom call and email manner is essential. This position is within a small team, and we are looking for a great cultural fit as well as the ability to work flexibly. 

Key Responsibilities 

 • Support the Corporate IT (CIT) team globally. 
 • Manage the day-to-day activities and projects of the Corporate IT department. 
 • Manage Windows workstations, on-boarding and off-boarding, emails, individual backups and recovery, anti-virus and experience with Mac and Windows systems management software. 
 • Troubleshoot and assist users with application and hardware issues/problems. 
 • Manage the lifecycle of hardware and software assets from acquisition to disposal globally. 
 • As a Microsoft Server/Azure expert you will contribute to company projects and initiatives. 
 • Manage Microsoft 365 products, apps and services and keep up with the latest updates to help and educate our employee to emprise the new. 
 • Configure and support our 2 Swedish offices Cisco Meraki, and Cisco AnyConnect. 
 • Manage and maintain the license availability for software assets in the central repository. 
 • Ensure physical and security compliance for hardware and software assets and keep up to date with new standards and releases to keep a secure IT environment. 
 • Perform regular security monitoring to identify any possible security breaches. 
 • Work with users to schedule hardware installations and/or moves. 
 • Implement and monitor Information Security best practices and processes. 
 • Manage and execute IT system migrations and implementations. 
 • Work in concert with the System Operations and Engineering groups as necessary to ensure proper operation and integration with internal systems. 

Competence and Skills  

 • Bachelor’s (or higher) degree in CS or equivalent. 
 • Must be fluent in Swedish and English
 • Knowledge of Active Directory, preferably migration from hosted AD to Azure AD DS. 
 • Good experience managing legacy Active Directory and Azure AD, Microsoft 365, Network, Anti-Virus Management - Windows Defender and MDM (Mobile Device Management) solutions - Intune  
 • Extensive experience in level 2/3 support. 
 • Preferably knowledge with Zero Trust and JAE 
 • In depth experience with Windows servers. 
 • Demonstrable experience with troubleshooting, maintenance, and system upgrades. 
 • Follows industry standard best practices balanced against finding new and original solutions. 
 • Able to provide hands-on support and help lead trouble-shooting efforts and remediation in a timely fashion. 
 • Operations support experience, including system monitoring, backups and disaster recovery is desirable. 
 • Great articulator with strong written and verbal communication skills and attention to detail 
 • Enjoys learning and adapting quickly. 
 • Ability to understand and operate at both business and technical level. 
 • Proactively engages and collaborates with colleagues with respect, assuming positive intent, and without the direction of management (when and as appropriate).  

Why us? 

 • We are very centrally located in Stockholm - from your desk you can get to T-centralen or Stockholm City in minutes. 
 • Flexible hybrid style with 1/2 days in the office every week/fortnightly
 • We provide a wealth of career development opportunities with training that is individual, focused on improving your skills and helping you become the best professional you can be. 
 • We have a culture of collaboration, knowledge sharing and group development across our global offices. 
 • A unique opportunity to work for a tech start-up that is revolutionising the way we travel. 

Our values are simple: Do Good by working for a better tomorrow; Think Big Act Smart by being curious, adaptable, and data-driven; and remember that through collaboration we will always be Stronger Together. 

*We are a neurodiverse employer and are working hard to improve our recruitment processes, so if there is any way that we can make the recruitment experience better for you then please let us know in your application - all information will be treated as strictly confidential* 

 

 

 

Apply for this Job

* Required
resume chosen  
(File types: pdf, doc, docx, txt, rtf)
cover_letter chosen  
(File types: pdf, doc, docx, txt, rtf)