Job Description

 • Counting of goods
 • Inspect, pack and hand over the goods to the carrier
 • Sort and organize goods, check and track inventory
 • Make daily report
 • Ensure warehouse standards
 • Performs other duties as assigned or directed by management

 • Kiểm đếm hàng hóa
 • Kiểm tra, đóng gói và bàn giao hàng hóa cho bên vận chuyển
 • Phân loại, sắp xếp hàng hóa, đồng thời kiểm tra và theo dõi hàng tồn kho
 • Lập báo cáo hàng ngày
 • Đảm bảo tiêu chuẩn kho
 • Thực hiện các yêu cầu công việc khác của cấp trên

 

Requirements

 • Knowledge of warehouse, goods management, and experience in a similar position is an advantage
 • Agile, able to work independently and in a team
 • Able to work shifts

 • Hiểu biết về kho, quản lý hàng hóa, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế
 • Nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập cũng như trong đội nhóm
 • Có khả năng làm ca

 

Apply for this Job

* Required