Job Description:

 • Check, pack and hand over to the carrier/ Kiểm tra, đóng gói và bàn giao cho bên vận chuyển
 • Track inventory, and arrange goods in stock/ Theo dõi hàng tồn kho, và sắp xếp hàng hóa trong kho
 • Guide work activities in the warehouse for the team/ Hướng dẫn các hoạt động công việc trong kho cho đội nhóm
 • Manage assigned manpower in shifts/ Quản lý nhân sự trong ca
 • Support recruiting and training/ Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên
 • Daily report as request/ Báo cáo hàng ngày theo yêu cầu
 • Ensure warehouse standards/ Đảm bảo tiêu chuẩn kho

 

Requirements: 

 • Possess understanding about warehousing, having prior experience is a plus/ Hiểu biết về kho, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế
 • Possess understanding about goods/ Hiểu biết về hàng hóa
 • Quick and able to work independently and in teamwork/ Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập cũng như trong đội nhóm
 • Able to work in shifts/ Có khả năng làm việc theo ca 

 

Apply for this Job

* Required