Job Description:

 • Kiểm soát dòng tiền, đối soát và làm báo cáo Quỹ trên toàn hệ thống theo ngày.
 • Control cash flow, cross-check and report the Fund throughout the system by day.
 • Kiểm soát tài sản , CCDC, Xây dựng định mức về phí trên toàn hệ thống.
 • Asset control, Tools, Establish fee norms across the system.
 • Kiểm soát tình trạng tồn kho CCDC, tài sản.
 • Control the status of tools and asset inventory
 • Kiểm soát công nợ với nhà cung cấp.
 • Control liabilities with suppliers.
 • Lập kế hoạch Chi phí , Kiểm soát định phí và biến phí với các kho và hub trên toàn hệ thống.
 • Cost Planning, Control pricing and variable pricing with SOC and HUBS throughout the system.
 • Lập bảng tính khấu hao, Phân bổ chi phí , đánh giá khấu hao CCDC , tài sản  trên toàn hệ thống.
 • Prepare a depreciation worksheet, allocate costs, evaluate the depreciation of tools and assets throughout the system.
 • Hỗ trợ team COD về các thao tác trên phần mềm , và giải quyết khi có vấn đề phát sinh.
 • Support the COD team on software operations, and deal with problems that arise.
 • Lập báo cáo quyết toán với các kho và hub khi hoàn thành giai đoạn setup.
 • Make a final report with the warehouse and hub when completing the setup phase.
 • Các phần việc khác được giao
 • Other assignments

 

Requirements:

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng Chuyên ngành về Kinh Tế .
 • University degree or College, major in Economics.
 • Có Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc liên quan đến số liệu, và các ứng dụng văn phòng (MS Office: Word, Excel, PP,...)
 • At least 02 years' experience in numerous working environment and technical application
 • Tiếng anh trung cấp.
 • English Intermediate.
 • Biết sử dụng phần mềm ERP của FAST hoặc MISA .
 • Know how to use FAST or MISA's ERP software
 • Ưu tiên các ứng viên có khả năng tương tác, diễn giải vấn đề, đối thoại, hướng dẫn và thuyết phục các nhân viên vận hành phối hợp.
 • Priority is given to candidates who are good at softskills: interact, interpret, communication, instruction, and convince to coordinate with stakeholders
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận , tỉ mỉ, ham học hỏi . Đặc biệt phải Trung thực.
 • Highly responsible, careful, meticulous and willing to learn. Especially intergrity.

Apply for this Job

* Required