Job Description

1) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลในการทำงาน เช่น ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน, สรุปผลจำนวนสินค้าที่ได้รับ และส่งออก เป็นต้น
(2) ตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และรายงานผลลัพธ์จากการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
(3) ประสานงานกับทีมต่างๆ ภายใน Shopee Express เพื่อรับ และส่งข้อมูลต่อกัน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเรียบร้อย
(4) ประสานงานกับพนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
(5) รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

Qualification

(1) อายุ 22-30 ปี
(2) หากจบการศึกษาด้าน Logistics / Supply chain management / Operations management จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(3) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(4) มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel / Google Sheets (เข้าใจและประยุกต์ใช้สูตร เช่น count, sum, if, vlookup ได้ดี)
(5) สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
(6) สามารถทำงานสลับกะได้ (เวลาทำงาน 10:00-19:00 หรือ 19:00-04:00)
(7) ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ สามารถสลับหยุดได้ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์

Apply for this Job

* Required