Job description

 • Actions as a first contact of linehaul team. / Là đầu mối liên hệ đầu tiên của đội Vận Tuyển hàng.
 • Follows up Plans and all route of linehaul daily . / Theo dõi kế hoạch và tất cả các tuyến vận chuyển hàng ngày của line haul.
 • Discusses Hubs or SOC needs for daily plan. / Thảo luận các nhu cầu vận chuyển của các Hub hoặc SOC cho kế hoạch hàng ngày.
 • Oversees and solves problems of line haul route. / Giám sát và giải quyết các vấn đề về lộ trình vận chuyển.
 • Follows up with vendors about trucks on the way. / Cùng theo dõi với các nhà cung cấp về các chuyến xe đang thực hiện vận chuyển.
 • Tracks and reports all issues to management. / Theo dõi và báo cáo tất cả các vấn đề đến Quản Lý.

Requirements

 • Graduated college or above. / Tốt nghiệp Trung Cấp hoặc Cao Đẳng trở lên.
 • At least 1 years of experience working as coordinator or operation support. / Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Điều Phối Vận Tải hoặc hỗ trợ vận hành.
 • Critical thinking and problem-solving skills essential. / Có khả tư duy và giải quyết vấn đề nhạy bén.
 • Willingness to receive multiple tasks at once. / Sẵn sàng nhận nhiều nhiệm vụ cùng một lúc.
 • Basic computer skills, especially e-mail, excel and word. / Có kỹ năng sử dụng các phần mềm máy tính cơ bản như e-mail, Excel và Word.
 • Cooperative and communicative attitude with staff, managers, colleagues. / Hợp tác và giao tiếp với nhân viên, quản lý và đồng nghiệp.
 • Willing to travel across provinces and adapt flexible working hours./ Sẵn sàng di chuyển công tác giữa các tỉnh và đáp ứng thời gian làm việc linh hoạt.

Apply for this Job

* Required