1. Quản lý đội ngũ nhân viên nhận hàng, tài xế lái xe/ Managing riders and another team member in
the hub
2. Phân công công việc, sắp xếp ca làm việc cho đội ngũ nhân viên giao hàng/ Assigning work,
arranging shifts for managed staffs
3. Theo dõi, đánh giá, phân tích được tiến trình nhận hàng, cũng như quá trình giao nhận hàng hóa/
Tracking, evaluating, and analyzing the receiving process, as well as delivery, pick-up and return
process
4. Đảm bảo hàng hóa đã nhận về đúng nơi, đúng thời điểm, đúng yêu cầu của quy trình vận hành/
Ensuring goods have been received at the right place, at the right time, in accordance with the
requirements of the operating process
5. Quản lý quá trình giao, nhận, trả của hàng hóa thuộc khu vực quản lý/ Managing delivery, pickup,
return process for all belong districts
6. Xử lý các quy trình phát sinh của người mua trong quá trình giao nhận/ Handling processes
incurred by the buyer during delivery
7. Lên kế hoạch hoạt động của trạm nhằm/ Hub operation planning
8. Theo dõi quá trình tuyển dụng, cũng như chịu trách nhiệm quản lý về mặt con người làm việc/
Monitoring the hiring process, as well as being responsible for managing the people working
9. Báo cáo hiện trạng, hoạt động giao hàng hàng tuần, đề xuất hướng giải quyết/ Status reports,
weekly deliveries, recommendations for solutions

Apply for this Job

* Required