Mô tả công việc:

Job Descriptions:

 • Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước (quản lý thị trường, công an kinh tế …) khi có phát sinh việc kiểm tra xe hàng, kho hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: liên hệ, trao đổi, giải trình các thông tin; ký kết các văn bản, giấy tờ theo yêu cầu của CQQLNN liên quan đến hàng hóa được vận chuyển theo xe và/hoặc lưu giữ trong kho hàng;

Working with Government agencies (Market Surveillance, Economic Police ...) when there is an inspection of trucks and warehouses, including but not limited to: contacting, exchanging, and explaining information; sign documents, papers required by the Government agency related to goods transported by vehicle and / or stored in warehouse;

 • Phối hợp với cơ quan công an để điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ để xử lý các vụ việc gian lận của nhân viên kho hàng

Coordinate with the police to investigate, collect information and evidence to handle fraud cases of warehouse staff

 • Phối hợp với các bộ phận có liên quan như Vận Hành, Pháp Chế, Tài Chính – Kế toán, Nhân sự, cơ quan chức năng tại địa phương trong các vụ việc khiếu nại, phản đối, tụ tập biểu tình của nhân viên kho hàng/nhân viên giao hàng đối với các chính sách của Công ty (nếu có);

Coordinate with relevant departments such as Operations, Legal, Finance - Accounting, Human Resources, and local authorities in dealing with complaints, protests, and demonstration of warehouse and delivery staff with respect to Company policies (if any);

 • Kiểm tra và phối hợp, làm việc với cơ quan phòng cháy chữa cháy tại địa phương liên quan đến việc tuân thủ các qui định về PCCC tại các kho hàng.

Inspect and coordinate to work with the local firefighting & prevention agency to be compliance with regulations on fire prevention and fighting at warehouses.

 • Các công việc khác phát sinh (nếu có) liên quan đến kho hàng/xe hàng mà cần làm việc, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết (theo sự phân công của Bộ phận quản lý).

Other jobs arising (if any) related to warehouses / trucks that need to be coordinated with government agencies (as assigned by Hiring Manager)

 

Yêu cầu chung:

Requirements:

 • Nam giới, độ tuổi ≤ 28

Male preferred, under 28 years old

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế, Luật (ưu tiên chuyên ngành Luật);

Education Background: Economics, Law (Law is preferable)

 • Tiếng Anh giao tiếp;

English communication

 • Ngoại hình ưa nhìn; kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn; thật thà, trung thực;

Good appearance, good communication, honest, integrity and agile manners.

 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý nhà nước như quản lý thị trường, công an kinh tế, công an điều tra là một lợi thế;

Experiences in working with government agencies such as: Market Surveillance, Economic/ Investigation Police is a plus

 • Có thể đi công tác tỉnh;

Willing to travel

Apply for this Job

* Required